Wmo gemeente Vlagtwedde

Wanneer u bepaalde beperkingen heeft waardoor u niet meer goed kunt deelnemen aan de samenleving, heeft u misschien recht op een wmo-voorziening. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
 •  lees verder...

Wat is de Wmo?

1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. In de Wmo zijn de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ samengebracht. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

Komt u in aanmerking voor de Wmo?

De gemeente bepaalt zelf welke vorm van ondersteuning zij biedt. Het gaat om hulp en ondersteuning zodat de burger een huishouden kan voeren, zich in en om de woning en lokaal kan verplaatsen en kan deelnemen in het maatschappelijk verkeer. Ook biedt de Wmo ondersteuning aan mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorg en vrijwilligers.
De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ook bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning.
U komt in aanmerking voor hulp en ondersteuning als u in het dagelijks leven moeite hebt: met het huishouden, bij bewegingen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer, bij het ontmoeten van mensen.
De gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft.